Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb „Vzpomínka lidi“ mezi společností MEMINISSE s.r.o., IČ: 14357283, se sídlem Na Pustkách 783, 735 41 Petřvald, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 88760, (dále jen Poskytovatel“ nebo „MEMINISSE“), a osobou (právnickou či fyzickou), které Poskytovatel poskytuje dále uvedené služby (dále jen „Zákazník“). 
 2. Službami se rozumí služby, které svým členům umožňují vytvářet pietní vzpomínku na zesnulé osoby formou online profilu či profilů přístupných třetím osobám přes odkaz v podobě QR kódu, který Zákazníkovi Poskytovatel dodá na platformě z nerezové oceli s možností jeho instalace na zvolené pietní místo (dále jen „QR kód“). 
 3. Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami, s nimiž svou registrací vyslovil souhlas a zavázal se jimi řídit. 

 

II. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít prostřednictvím internetové stránky Poskytovatele na adrese https://www.vzpominkynalidi.cz/.
 2. Dnem přijetí objednávky Zákazníka, a tedy dnem uzavření smlouvy je den, ve kterém bude ze strany Zákazníka uhrazena objednávka. Objednávka bude Zákazníkovi potvrzena prostřednictvím e-mailu.
 3. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána a Poskytovatelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu. 
 4. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Poskytovatel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP na https://www.vzpominkynalidi.cz/cenik
 5. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje Zákazník na tyto VOP. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), považována za přijetí návrhu Poskytovatele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu. 

 

III. Registrace účtu

 1. Před uzavřením smlouvy podle bodu II.1 je Zákazník povinen provést registraci svého účtu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je Poskytovatel. Zákazník obdržel při registraci od Zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy (tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR), které jsou uveřejněny také na webových stránkách Poskytovatele ZDE
 2. Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit. 
 3. V případě ztráty hesla Poskytovatel zašle na základě požadavku Zákazníka na e-mail uvedený při registraci heslo, které pro tento účel vygeneruje a které je možné následně v rámci uživatelského účtu změnit.

 

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce Zákazníka potvrzené Poskytovatelem.
 2. Určení předmětu smlouvy musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Poskytovatele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání. Neakceptováním platných VOP, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy

 

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi poskytovat služby po dobu trvání smlouvy a zhotovit a dodat Zákazníkovi odkaz na jím zřízený profil zesnulé osoby v podobě QR kódu umístěného na kovovou platformu. Není-li dohodnuto jinak, Poskytovatel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Poskytovatele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
 2. Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či obsahuje poškozené soubory dat nebo v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání dat, který internetová aplikace nabízí.
 3. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud dojde ze strany Zákazníka k porušení pravidel těchto VOP vyjmenovaných v bodě VI. 3 těchto VOP. Poskytovatel je v této souvislosti oprávněn odstranit jakýkoli obsah poskytnutý Zákazníkem, který Poskytovatel jakýmkoliv způsobem zaznamená a který dle jeho vlastního uvážení porušuje tyto VOP.
 4. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Poskytovateli v plnění smluvních závazků, má Poskytovatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Poskytovatel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
 5. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Poskytovateli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Poskytovatelem odvráceny.

 

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Poskytovatele závazné.
 2. Za služby poskytnuté MEMINISSE je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Poskytovatelem. Cena se skládá z ceny za vytvoření profilu, výrobu QR kódu a jeho platformy, dopravného, balného, daní a poplatků, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny není Poskytovatel povinen zahájit poskytování služeb dle uzavřené smlouvy.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových a audiovizuálních dat poskytnutých Zhotoviteli. V této souvislosti je Zákazník povinen zdržet se vkládání, přenosu, odesílání nebo jiného zpřístupňování prostřednictvím služby „Vzpomínka na lidi“ nebo v souvislosti s ní následujících položek (přičemž tento výčet není vyčerpávající): 
  • fotografií a videí a jiného obsahu, který zahrnuje nahotu, sexualitu, pornografii, neslušnost, vulgaritu, násilí a/nebo jakoukoli urážlivou tematiku;
  • obsahu, který může narušit soukromí nebo porušuje důvěrnost záležitostí osobní povahy jiných osob;
  • fotografií nebo e-mailových adres žijících osob (kromě vás samotných), pokud by se tak dělo bez jejich souhlasu;
  • informací týkajících se mladistvých nebo nezletilých dětí, které umožňují zjištění jejich totožnosti, jejich osobních údajů nebo adresy a jiných prostředků komunikace s nimi bez přímého souhlasu jejich rodiče nebo zákonného zástupce;
  • obsahu, který Vám nepatří nebo který nemáte právo používat;
  • obsahu, který narušuje nebo porušuje vlastnická nebo jiná práva ostatních, včetně autorských práv a ochranných známek;
  • obsahu, který je obscénní, neslušný, hanlivý, pohrdavý, podvodný, ponižující, zneužívající, nenávistný, klamný, zavádějící, nepřesný, nepravdivý, škodlivý, urážlivý, obtěžující, vyhrožující, případně podněcuje rasovou, náboženskou nebo etnickou nenávist;
  • obsahu, který může někoho vylekat, obtěžovat, zneklidňovat, urážet, vyvolávat rozpaky nebo úzkost;
  • obsahu, který by mohl narušit jakékoli aktivní soudní řízení, jehož si jste vědomi, který je protiprávní nebo propaguje protiprávní činnost, případně k takové činnosti poskytuje návod;
  • počítačových virů nebo jiného škodlivého kódu.

 

VII. Profil

 1. Služba „Vzpomínka na lidi“ umožňuje Zákazníkovi po jeho registraci podle článku III. těchto VOP vytvářet za dodržení podmínek uvedených v těchto VOP (zejména článku VI.) pietní profily různých osob. 
 2. Obsah profilu může být tvořen textem, fotografiemi s popisky či audiovizuálním materiálem s popisky včetně uvedení místa posledního odpočinku dané osoby. Množství materiálu, který Zákazník může na profil umístit, Zákazník určí v objednávce dle aktuálního ceníku platného v den provedení objednávky.
 3. Profil má implementován též kalendář, ve kterém může Zákazník nastavit notifikace k důležitým datům spojeným s osobou, jejíž profil Zákazník vytvořil. Tyto notifikace budou zasílány na e-mailové adresy Zákazníka a osob, které Zákazník s jejich souhlasem určí. Uvedením e-mailových adres adresátů notifikací Zákazník prohlašuje, že obdržel souhlas těchto osob s uvedením jejich e-mailové adresy za účelem zasílání notifikací. Tyto osoby mají následně možnost notifikace vypnout.
 4. Ke každému profilu Poskytovatel dodá Zákazníkovi za podmínek uvedených v těchto VOP odkaz na tento profil, a to v podobě QR kódu umístěného na platformě z nerezové oceli ve kvalitě a množství, které si určí Zákazník v objednávce dle platného ceníku Poskytovatele.
 5. Zákazník může nastavit sloučení více profilů pod jeden QR kód.
 6. Zákazník může určit, zda bude přístup na profil osoby prostřednictvím QR kódu veřejně přístupný, či zda bude podléhat heslu a toto heslo nastavit a spravovat.
 7. Zákazník má možnost rozšířit službu o vedení historie návštěv pietního profilu, a to dle platného ceníku služeb Poskytovatele.

 

VIII. Záruka, kvalita, reklamace

 1. Poskytovatel dodá nepoškozenou kovovou platformu obsahující odkaz na profil vytvořený Zákazníkem v podobě QR kódu v kvalitě a množství, která byla sjednána či určena objednávkou. 
 2. V případě, že poštovní zásilka vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Poskytovatele, který naleznete ZDE.
 3. Záruční doba QR kódu začíná běžet dnem převzetí zásilky. Objednává-li Zákazník služby jako spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců ode dne dodání zásilky. V ostatních případech činí záruční doba 6 měsíců ode dne dodání zásilky. Spotřebitelem se ve smyslu    § 419 občanského zákoníku myslí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 4. V případě, že dojde k mechanickému poškození QR kódu, na které se nevztahuje záruka za jakost ani odpovědnost za vady, má Zákazník nárok na zaslání nového QR kódu ve stejné kvalitě, to však za podmínky, že Poskytovateli poškozený QR kód Zákazník vrátí.
 5. Za kvalitu fotografického a audiovizuálního materiálu nahraného Zákazníkem na profil odpovídá Zákazník.

 

IX. Dodání a převzetí QR kódu

 1. QR kód bude Poskytovatelem dodán ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy, a to do místa určení uvedeného v objednávce. Místem doručení může být adresa uvedená Zákazníkem nebo zvolené odběrné místo v síti zásilkovny případně jiného poskytovatele obdobných služeb, s nímž mát Poskytovatel uzavřenou smlouvu (dále jen „Odběrné místo“).
 2. Zákazník se zavazuje vyzvednout si QR kód v místě určení. Poskytovatel garantuje uložení zásilky na Odběrném místě po dobu garantovanou poskytovatelem těchto služeb, po uplynutí této doby bude zásilka uložena v sídle Poskytovatele. Poskytovatel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho zakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí.
 3. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny. 

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. Poskytovatel informuje souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Poskytovatele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je https://www.coi.cz.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.
 2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Poskytovatelem vzniklou v souvislosti se smlouvou jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Poskytovatele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností.  
 5. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách https://www.vzpominkynalidi.cz.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze zakázku z technických důvodů stornovat a tato bude vyrobena.
 7. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
 8.  Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád.

 

 Tyto VOP a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2022.

  

 

 

 

Doprava ZDARMA

Doprava ZDARMA

Pro každý vyráběný QR památník získáte dopravu ZDARMA

Připravíme do 24 hodin

Připravíme do 24 hodin

Gravírujeme Vaše QR památníky do 24 hodin od zaplacení objednávky.

Kvalitní materiál

Kvalitní materiál

QR kódy jsou gravírované do speciální nerezové oceli.

30 dní na zkoužku

30 dní na zkoužku

Pokud Vám služba nebude vyhovovat, vrátíme Vám peníze

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Uložit nastavení Povolit vše

Aby Vám dobře fungoval náš e-shop (Souhlas s cookies)

Pro komfortní užívání našeho webu potřebujeme Váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas nám dáte kliknutím na tlačítko „Povolit vše“.